CENTRUM SZKOLENIA KLAS MUNDUROWYCH

RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. M. Curie – Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk, 17 2420019;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl;
  1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania podpisanej z Panią/Panem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wykonania rozliczeń finansowych, podatkowych;
  2. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego;
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Logotyp CSKM - Centrum Szkolenia Klas Mundurowych

ZAPYTAJ O PLAN SZKOLEŃ LUB

ZAREZERWUJ
NASZ OBIEKT JUŻ DZIŚ

NA ORGANIZOWANY PRZEZ CIEBIE EVENT...